Provozní řád

Provozní řád garsoniéry a bytu:

 

Vážený hosté, žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všem hostům.

·         Příjezd hostů do garsoniéry nebo bytu (dále jen ,,ubytování") je možný po předchozí rezervaci, písemné nebo telefonické domluvě.

·         Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

·         Ubytování je možné od 14.00 hodiny v den hlášeného příjezdu do 17.00 hodin, pokud nebude upřesněno jinak.

 

·         Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovací knihy. Po té mu budou vydány klíče od ubytování.

·         Při počátku ubytování přebírá host ubytování bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli ubytování. Pokud dojde k poškození na ubytování nebo jiného zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

·         Host nesmí bez souhlasu provozovatele ubytování přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

·         Ve všech prostorách (vnitřní prostory bytu a garsoniéry, terasa, společné venkovní prostory) je přísně zakázáno užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek.

·         Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v ubytování, tak v přilehlém okolí.

·         Do ubytování může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

·         V době od 22 hod do 6 hod je host povinen dodržovat noční klid.

·         Host je povinen vždy zamykat vchodové dveře.

·         Ve všech vnitřních prostorách ubytování je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, mimo vyhrazená místa -zahrada, pergola.

·         Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

·         Host je povinen při odchodu z ubytování zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světlo a uzamknout vchodové dveře.

·         Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizené ubytování do 10.00 hod. Při přesažení této doby mu bude účtován další započatý den.

·         V případě, že host předá ubytování s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě a to i v případě poškození společných prostor nebo při ztrátě klíčů.

·         Host musí dbát zvýšené opatrnosti při odchodu z ubytování, aby při odchodu jako poslední nezapomněl v zámku klíče zevnitř. V případě zabouchnutí dveří zvenčí a ponechání klíče v zámku není  možnost vstupu do ubytování bez zásahu odborné zámečnické firmy, jejichž služby spojené s odborným otevřením dveří je host povinen uhradit v plné výši.

·         U ubytování je možno parkovat na místech k tomu určených. K ubytování je k dispozici vždy jedno parkovací místo.

·         Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

·         Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

·         Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit ubytovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

PROVOZOVATEL +420 601593099

                        +420 704703737

·         Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

 

Provozovatel:

Gabriela Vollnerová

IČO: 05753759

TOPlist

Kontakt

Ubytování U Staré lékárny

Havlíčkova 191
378 06 Suchdol nad Lužnicí

+420 704 703 737
+420 601 593 099